Upphovsrätt på Karlstads studenttidning

Allt innehåll – texter, bilder, grafik och så vidare – på denna webbplats skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och får därför inte kopieras eller användas om skriftligt tillstånd från upphovsmannen saknas. Eftertryck eller annan kopiering är strikt förbjuden.

Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet för såväl privata som kommersiella ändamål är förbjuden utan skriftligt tillstånd.

I klartext betyder detta att du inte utan tillstånd får kopiera material frånkarlstadsstudenttidning.se till din egen hemsida, sociala nätverk och bloggar med mera. Du får inte heller ta kopior av materialet och sprida dem vidare.

Uppmärksamma att för skolor gäller inte det s.k bonus-avtalet i fråga om elektronisk kopiering utan endast fotokopiering. Skolor måste sålunda också ha tillstånd för att sprida material från karlstadsstudenttidning.se.

Denna information finns tillgänglig för alla besökare på karlstadsstudenttidning.se. Varje besökare anses därför ha tagit del av informationen.

Meddelarfrihet gäller på den här webbplatsen. Den som lämnar uppgifter till tidningen har rätt att vara anonym om denna begär detta. Observera här att grundlagen i form av yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen äger företräde framför GDPR. Alla källor som sänder information till Karlstads studenttidning garanteras i enlighet med källskyddet, reglerat i tryckfrihetsförordningen (3 kap 3 §) och yttrandefrihetsgrundlagen (2 kap 3 §), anonymitet om detta så begärs.

Våra texter och bilder lagras och tillgängliggörs i digitala arkiv. Den som sänder material anses medge sådan lagring samt publicering i tidningens alla publicistiska kanaler. Förbehåll mot detta accepteras inte.

Toppnyheter