×

Nyheter

UKÄ ifrågasätter kvaliteten på flera lärarutbildningar

Foto: Karlstads universitet

Över hälften av landets ämneslärarutbildningar i ämnena idrott och hälsa samt svenska håller inte måttet.

Det konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter att ha granskat 103 ämneslärarutbildningar vid 27 av landets lärosäten.

I Karlstads fall får ämneslärarutbildningens olika inriktningar både beröm och kritik av UKÄ.

Totalt ingår 103 ämneslärarutbildningar vid 27 av landets lärosäten, däribland Karlstads universitet, i den stora kvalitetsgranskning som UKÄ har låtit göra. Utifrån granskningen konstaterar UKÄ att 59 av utbildningarna får omdömet hög kvalitet medan 44 får omdömet ifrågasatt kvalitet.

Kvalitetsgranskningen omfattar ämneslärarutbildningar i ämnena matematik, svenska, samhällskunskap, idrott och hälsa, bild, musik och dans, och det är framför allt utbildningarna i ämnena matematik och svenska som visar sämst resultat där fler än hälften av landets ämneslärarutbildningar brister enligt UKÄ:s granskning.

Beröm och kritik i Karlstad

Av ämneslärarutbildningarna vid Karlstads universitet har UKÄ granskat inriktningarna i matematik, samhällskunskap, idrott och hälsa, musik och svenska, där UKÄ bedömer att ämneslärarutbildningen vid Karlstads universitet håller måttet i tre av fem granskade ämnen.

Ämneslärarutbildningen i matematik bedöms ha hög kvalitet, och UKÄ skriver i utvärderingen att den ämnesdidaktiska kompetensen är god hos undervisande lärare och att det bedrivs aktiv forskning i ämnet.

Även ämneslärarutbildningen i samhällskunskap bedöms ha hög kvalitet, där UKÄ bland annat lyfter undervisningsformen mikroundervisning som ett exempel på hur ämneslärarutbildningens examensmål kan bearbetas i undervisningen.

En annan ämneslärarutbildning vid Karlstads universitet som bedöms ha hög kvalitet är utbildningen i musik, som bedrivs vid Musikhögskolan Ingesund, där UKÄ lyfter fram det nära samarbetet mellan teori och praktik som ingår i utbildningen.

Ämneslärarutbildningarna i idrott och hälsa samt svenska får omdömet ifrågasatt kvalitet, där UKÄ menar att de två ämnesinriktningarna inte är tillfredställande vad beträffar granskningsområdet ”Utformning, genomförande och resultat”.

UKÄ framhåller i sin utvärdering bland annat att den ämnesdidaktiska kompetensen är svag, att studenter inte når fördjupade ämneskunskaper utifrån utbildningens examensmål i idrott och hälsa samt att studenterna inte når förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen för att stimulera varje elevs lärande. Vidare framhåller UKÄ i sin rapport att det saknas ämnesdidaktiska inslag och fördjupning.

Utbildningarna som har fått omdömet ifrågasatt kvalitet har, enkelt uttryckt, fått en varningsflagga och där bristerna måste åtgärdas och återrapporteras till UKÄ inom ett år.

På Karlstads universitet pågår sedan tidigare ett åtgärdsarbete med syfte att revidera kursplaner och att förstärka och utveckla kompetensen inom ämneslärarprogrammet.

– Sammantaget ser UKÄ:s bedömning av ämneslärarprogrammet med inriktning gymnasieskolan bra ut. Gemensamt för alla ämnena är ett gott studentinflytande, en god samverkan med arbetslivet och ett genomgående jämställdhetsperspektiv. Utlåtandena lyfter fram styrkor och identifierar utvecklingsbehov, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet, i ett pressmeddelande.

Och fortsätter.

– Utvärderingarna är ett betydelsefullt verktyg i vårt arbete att utveckla ämneslärarutbildningen.

Delar bilden

På Karlstad Studentkar känner man igen sig i UKÄ:s kritik.

– Kritiken är ingen nytt eller oväntat, men som jag förstår det har universitetet redan tagit tag i det och själva börjat identifiera problemen för att kunna åtgärda och förbättra utbildningen redan innan resultatet kom, säger Christoffer Qvist, utbildningspolitiskt ansvarig på Karlstad Studentkår.

Och fortsätter:

– Det finns absolut fog för kritik. Samordning är något som lyfts fram som en brist, och det är något som vi har sett själva genom vår tyck till-kampanj. Där har studenter svarat att de tycker att kommunikationen är bristfällig och stundvis rent av dålig, något som dock inte bara gäller lärarutbildningarna.

Christoffer Qvist känner igen sig även i berömmet som UKÄ ger till flera av ämneslärarutbildningarna vid Karlstads universitet.

– Jag har själv läst ämneslärarutbildningen i samhällskunskap och kan bara instämma och ge mer beröm. Det är uppstyrt, givande och har en tydlig didaktisk koppling genom undervisningen och examinationsuppgifterna.

Hur jobbar studentkåren vidare med detta nu i sin dialog med universitetet?
– Vi har en bra relation med universitetet och de är alltid intresserade av studenternas röster. Vi jobbar mycket med studentrepresentation, där studenter sitter med i alla beredande och beslutande organ. Samtidigt för vi på studentkåren en dialog med lärarkansliet och deltar i dekanens beslutsmöten med mera.

”Känns igen hos våra medlemmar”

Även hos lärarstudenternas förening, Läsk, känner man igen mycket av den kritik och det beröm som UKÄ lyfter fram i sin granskning av ämneslärarutbildningarna vid Karlstads universitet.

– Gällande utbildningarna i svenska och idrott och hälsa framförs tankar kring hur läroplanens omfattning har påverkat utbildningen. Studenterna upplever själva och får höra av undervisande personal att tiden inte räcker till, och att mer tid egentligen skulle behövas för att förbereda studenterna inför deras framtida yrkesliv, säger Rebecca Linderholm, ordförande i utbildningsutskottet i utbildningsföreningen Läsk.

Och fortsätter:

– UKÄ:s kritik mot idrott och hälsa känns igen hos våra medlemmar. Det är svårt att upprätthålla en god studievana samtidigt som så många praktiska moment ska genomföras. Ett förslag vore att skapa tydligare teoretiska kopplingar till de praktiska momenten för att tiden ska räcka till. Flera av våra medlemmar som har läst idrott och hälsa som sitt första ämne upplever också att de har svårt vid övergången till andra ämnen inom programmet, vilket också bekräftas i avhoppsstatistiken.

I sin granskning av ämneslärarutbildningarna vid Karlstads universitet har UKÄ även granskat matematik, som bedöms ha hög kvalitet.

– Vi ser positivt på att ämneslärarutbildningen i matematik bedöms hålla god kvalitet. Studenter upplever förvisso att tempot är högt och att de får arbeta hårt, men att de samtidigt lär sig mycket och att de känner sig förberedda för sitt kommande arbetsliv. De upplever att de får god ämnesdidaktisk och ämnesteoretisk kompetens, säger Rebecca Linderholm.

Hur jobbar Läsk vidare med detta framdeles?
– Vi har en förhoppning om att vi under detta verksamhetsår kan vidareutveckla arbetet i vårt utbildningsutskott, där vi vill fokusera mer på studenträttigheter, kvalitetsarbete, information och kontaktskapande. En del i det arbetet är samarbetet med lärarutbildningen och lärarutbildningsnämnden, där vi hoppas att föreningen och våra medlemmar ska bli ännu mer involverade.

– Efter att UKÄ granskade förskollärarutbildningen förra året har vi sett utvecklingsarbetet har prioriterats, och vi förväntar oss detsamma på ämneslärarutbildningen nu. Vi kommer att erbjuda vår hjälp tillsammans med studentkåren och studentrepresentanterna, säger Rebecca Linderholm.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter