×

Ledare

Denny Jansson: Kopplingen mellan utbildning och forskning behöver bli bättre

Karlstads studenttidnings chefredaktör Denny Jansson skriver att utredning om styr- och resurstilldelningssystemet formulerar ett intressant problemområde när kopplingen mellan utbildning och forskning pekas ut som problematisk.
Ledare

Sedan förra året pågår en statlig utredning med syfte att ta fram ett nytt system för styr- och resurstilldelning till de svenska lärosätena. Det är ett omfattande arbete som utredaren Pam Fredman, tidigare rektor vid Göteborgs universitet, fått på sitt bord. Utredningen, som beräknas vara klar i december, har som syfte att bland annat förtydliga ansvarsfördelningen mellan regering och lärosäte, föreslå och utveckla en långsiktig styrning av sektorn samt stärka sambandet mellan forskning och utbildning. När utredningen i början av året presenterade delar av de problemområden som identifierats med dagens styr- och resurstilldelningssystem pekades bland annat kopplingen mellan forskning och utbildning ut som särskilt problematiskt. Utredningen menar att flera av de problemområden som pekats ut hämmar lärosätenas möjlighet att utföra sina uppdrag eftersom styrningen i regel präglas av kortsiktighet och svag samordning. Följden, menar man, blir att potentialen i den svenska högskolesektorn inte tas tillvara på ett bra sätt.

Flera remissinstanser lyfter i sina inspel till utredningen kritik mot dagens resurstilldelningssystem som av bland andra Sveriges förenade studentkårer, SFS, och Sveriges universitetslärare och forskare, SULIF, kritiseras för att vara byggt på historiska modeller och uträkningsmodeller. I dagsläget får lärosätena ett anslag där en del av resurserna går till forskning medan den andra delen går till undervisning. Ersättningen till utbildningen baseras på genomströmning per kurs samt extra ersättning för studenter som tar examen vilket blir problematiskt om ersättningen baseras på historiska uträkningsmodeller. När delar av utredningen presenterades i början av året framkom att man lutar åt ett samlat anslag där det blir upp till lärosätena själva att fördela resurserna. Här är således viktigt att de uträkningar som ligger till grund för ersättningen till utbildningarna uppdateras och ser till verksamheten, vilket flera remissinstanser, bland andra, SFS, är inne på i sina inspel till utredningen för att höja kvalitén i högskolan.

Att utredningen pekar ut kopplingen mellan forskning och utbildning som ett problemområde högskolan bör arbeta mer med är intressant. Ofta tenderar den forskning som bedrivs vid lärosätena att gå utbildningen förbi och den forskning studenter inom utbildningarna kommer i kontakt med är ofta historisk forskning. I detta behöver således ett helhetsgrepp tas för att befästa forskningen samtidigt som den också bör komma studenter i utbildningarna till gagn. Att studenter får ta del av ny och modern forskning är en vital del för såväl studenterna i utbildningen, som för forskarna men också för det framtida samhället. Nya forskningsresultat behöver integreras i utbildningarna på en bredare basis eftersom samhället ständigt förändras och vår kunskap om samhället ständigt utvecklas. Att studenter får ta del av ny forskning är således inte enkom viktigt för studenternas framtida yrken, utan även för att föra ut den forskning som bedrivs inom akademin till samhället.

Vid Karlstads universitet bedrivs uppmärksammad forskning inom en rad olika områden som i högre utsträckning skulle behöva nå fler. CTF om tjänsteforskning, NRRV om rinnande vatten och ROSE om ämnesdidaktik är bara några exempel på framstående forskargrupper vid Karlstads universitet som bedriver uppmärksammad forskning. Studenter behöver även i en högre utsträckning informeras om och bjudas in till aktuella disputationer samt få möjlighet att möta forskare genom initiativ som ”möt en forskare”. Det är genom studenterna som ny kunskap kan föras ut från akademin till samhället. Se därför till att nyttja den möjligheten, att stärka sambandet mellan utbildning och forskning och därigenom också kopplingen till samhället i stort.

Denny Jansson är chefredaktör och ansvarig utgivare för Karlstads studenttidning läsåret 2017/2018.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en ledare skriven av Karlstads studenttidnings chefredaktör. Karlstads studenttidnings politiska hållning är politiskt oberoende. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Ledare

Toppnyheter