×

Insändare, Studentliv

Att finna mening och leva autentiskt i tillvarons ovisshet

Foto: Unsplash
Studenthälsans funktion

Studenthälsan arbetar för att främja studenters psykosociala och fysiska hälsa i syfte att stärka deras förmåga till studier, personlig utveckling och ett kommande arbetsliv. Studenthälsans personal arbetar utifrån en helhetssyn på människan. Vi utgår från studenternas behov i den unika situation som studier på högskolenivå innebär.

Jenny Davidsson, kurator och skribent vid Studenthälsan

Let everything happen to you
Beauty and terror
Just keep going
No feeling is final
(Rilke)

Dikten ovan är skriven av poeten Rainer Maria Rilke som levde i början på 1900-talet. I dikten syftar han till den form av djup glädje och lugn som kan uppstå när vi ger upp våra oroliga ansträngningar att ha full kontroll på våra liv. Om vi släpper taget lite och accepterar att livet är ovisst och ändligt så kan en annan slags tillit till livet uppstå. En tillit, menar Rilke, där vi lever frågorna snarare än hela tiden strävar efter att jaga de rätta svaren. Notera att han i diktens sista mening ger oss tröst och hopp; ingen känsla är slutgiltig, allt passerar, ändrar form och ur livets smärtsamma erfarenheter kan nya erfarenheter och känslor (med tiden) växa fram.

Livets ändlighet och möjlighet
Inom det som kallas existentialism så fokuseras det på hur vi människor hanterar den tillvaro vi är ”kastade” in i. Vi föds in i en viss situation och vi lever här en tid. Livet innebär olika sorters begränsningar och möjligheter beroende på vart vi föds och vilka människor som påverkat oss under uppväxten. Det enda vi med säkerhet vet, och som vi delar med allt annat levande, är att vi inte kommer finnas här för evigt. Denna insikt kan väcka ångest men samma insikt kan också öppna dörrar till nya insikter och andra sätt att vilja leva sitt liv på. Existentialisterna intresserar sig för hur människan kan hitta mod att göra mer autentiska val som kan leda till en ökad känsla av frihet och meningsfullhet. Det är genom våra val som vi ”blir till”, det är våra val som berättar om vilka vi är och vad som driver oss framåt. Med det sagt är inte alla våra val medvetna, vi människor är komplexa och drivs ibland av motstridiga inre motiv varav vissa är mer medvetna än andra. Vi bär med oss mönster från våra tidiga anhöriga och är påverkade av hur vi blev bemötta och behandlade som barn. Faktorer som på ett omedvetet plan kan styra vårt handlingsutrymme. Möjligheten finns dock alltid att medvetandegöra och få syn på de mönster som styr oss i en riktning som egentligen inte är sann och autentisk för oss.

Livets valsituationer och ”mannet
Oavsett om vi följer en särskild religion eller livsåskådning alternativt kallar oss agnostiker eller ateister så ställs vi alla under livets gång inför olika val. Även de gånger vi väljer att inte välja så är det i sig ett val. Olika valsituationer kan skapa ambivalens och kanske ångest men även en känsla av frihet och möjlighet att våga göra val som leder oss in i en ny riktning.

Foto: Unsplash

Det vi människor ofta gör för att känna tillhörighet, men kanske också för att slippa ansvar och slippa känna övergivenhet och ångest, är att hemfalla åt det som inom existentialism ofta kallas för ”mannet eller flocken. Det innebär kortfattat att vi gör val med hänvisning till att ”man har alltid gjort så”, ”man bör/måste göra så” eller ”så där kan man bara inte göra”. Existentialisterna menar att vi genom att hänvisa till en bestämd roll, en speciell social konvention/norm eller en speciell livsåskådning slipper eget ansvar och obehag över tillvarons, ibland upplevda, meningslöshet. Men vad vi kanske går miste om när vi ensidigt hänvisar till något annat är möjligheten att göra fria och autentiska val utifrån det som skapar mening för just mig.

Livets gränssituationer
För att knyta an till Rilkes dikt i början så kan en djupare mening, än den som finns i ”mannet,uppstå när vi hamnar i det som kan kallas för livets gränssituationer. Det är utifrån situationer då tillvaron på något sätt rubbas genom sjukdom, död, livskris, separationer, upplevelse av meningslöshet eller liknande som vi kan få syn på att vi kanske faktiskt vill leva på ett helt annat sätt. Att det vi tidigare trodde var meningsfullt och sant inte längre är det. Vi kanske börjar fråga oss själva hur vi kan skapa ny mening i det som är. Vi kanske dessutom blir lite mindre rädda för livets ändlighet när vi mött och erfarit en egen djup smärta. Då kan livet få en ny skärpa, en nytändning där vi börjar se möjligheter och kanske vågar ta språng som vi tidigare inte tillät oss att ta. För att uppleva detta är det dock avgörande att vi vågar möta smärtsamma känslor och inte enbart flyr tillbaka in i ”mannet”.  Vi behöver alla flocken och ”mannetatt ta avstamp från men när vi fastnar där på bekostnad av vår egen autenticitet kan det, på sikt, skapa ett lidande hos oss.

Autentiska val
Autentiska val handlar inte om att följa minsta lilla impuls så att vi kanske skadar andra människor. Snarare handlar det om att betrakta och reflektera över våra impulser så att vi till slut kan landa i ett förankrat beslut som känns så rätt som möjligt. Beslut där vi även tagit hänsyn till andra människor i vår omgivning som kan påverkas eller drabbas av våra val. Ibland tar vi dock för mycket hänsyn till vad andra kan tänka, känna eller vilja. Så mycket att vi gör avkall på vår egen fria vilja. Ingen fri människa kan undvika att någon gång i livet göra andra besvikna.

Foto: Unsplash

För att ha hälsan i behåll, det som också kan kallas existentiell hälsa, behöver vi i någon mån vara i kontakt med vår egen inre vilja, vår egen känsla för vad som är meningsfullt eller inte. Det finns ingen annan som kan bestämma vad som är meningsfullt för oss. Däremot kan vi ibland behöva hjälp på vägen. Att, av en utomstående, ställas inför utforskande frågor som väcker den egna inre riktningen. Inte bara få sanningar och råd serverade utifrån. Ofta handlar det om att vi behöver hitta vår egen värderade riktning samtidigt som vi tillåter oss att pröva oss fram i livet, vi kan inte kontrollera i förväg hur något kommer att bli. Det finns inte ett rätt och sant liv, det finns många olika sätt att leva sitt liv på. Det gäller bara att få syn på dessa och (om det skulle behövas) ge oss själva mycket medkänsla och förståelse för de val vi en gång gjorde som vi idag kanske inte är så nöjda med. Alla val har format oss, på gott och ont, men vi är alltid fria att välja om, förhålla oss till och tolka de val vi gjort på det sätt vi själva finner meningsfullt.

Poeten Tomas Tranströmer får avsluta denna krönika med några rader ur den klassiska dikten ”Romanska bågar”;

…Skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.

(Tomas Tranströmer)

Studenthälsan
Till studenthälsan är du välkommen för stödjande samtal kring både stort och smått. Det kanske är något som ”skaver” som inte känns helt bra. Du kanske upplever oro, ångest eller meningslöshet men finner ingen konkret yttre orsak (eller så finns det konkreta orsaker). Du kanske har börjat fundera över hur du lever ditt liv och vad som egentligen är meningsfullt för dig. Du kanske är osäker på vad du ska välja eller känner dig stressad över studierna eller tillvaron som sådan. Tveka inte att kontakta hos för frågor, funderingar eller tidsbokning.

studenthalsan@kau.se

https://www.kau.se/student/ar-student/stod-under-studierna/studenthalsan/om-studenthalsan

kau.onlinebooq.se

Lästips:

Existentialism av Kevin Aho

Konsten att leva innerligt; en existentialism för den moderna människan av Ted Harris och Ann Lagerström

Oro: Att leva med tillvarons ovisshet av Anna Kåver

The book of hours av Rainer Maria Rilke

Existentialismen är en humanism av Jean-Paul Sartre

Samlade dikter av Tomas Tranströmer

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Toppnyheter