×

Från högskola till universitet – 20 år som Karlstads universitet

I år firar Karlstads universitet 20 år som universitet. Karlstads studenttidning gör en historisk återblick på tiden som föregick utnämnandet till universitet och de första 20 åren som universitet.

I januari 1999 var det dags att sätta upp den nya skylten för att markera övergången från högskola till universitet. Foto: Arkivfoto Karlstads universitet
I år firar Karlstads universitet 20 år som universitet. Karlstads studenttidning gör en historisk återblick på tiden som föregick utnämnandet till universitet och de första 20 åren som universitet.
Rektorer på Högskolan i Karlstad och Karlstads universitet
  • 1977–1994: Lennart Andersson, professor i kulturgeografi
  • 1995–2006: Christina Ullenius, professor i organisk kemi
  • 2007–2011: Kerstin Norén, professor i svenska språket
  • 2011–2017: Åsa Bergenheim, professor i idéhistoria och pedagogiskt arbete
  • 2017–nuvarande: Johan Sterte, professor i kemisk teknologi

Grunden till dagens universitet lades redan 1843 då lärarutbildningen startade som Karlstads folkskollärarseminarium. 1907 startade den treåriga sjuksköterskeutbildningen som då hade åtta studenter. 1923 flyttade folkskollärarseminariet in i byggnaden som i dag inrymmer Värmlandsarkiv vid Centralsjukhuset på Marieberg.

År 1963 tillsattes en kommitté för att utreda den akademiska utbildningen i Värmlands län med landshövding Gustaf Nilsson som ordförande. Utredningen visade att det fanns gott rekryteringsunderlag för en högskoleutbildning i Värmland och i juli 1967 invigdes en filial till Göteborgs universitet i Karlstad. Samma år bildades även Karlstad Studentkår och tidningen Klaraborgaren, som sedan 2008 heter Karlstads studenttidning.

År 1974 flyttade universitetsfilialen och lärarutbildningen in i nybyggda lokaler på Kronoparken där ”Allt under under ett tak” blev en identitetsskapande paroll. Året efter invigningen av de nya lokalerna tillsattes en ny kommitté, denna gång för att se över statliga högskolor i Västsverige. Som ett resultat av översynen invigdes i juli 1977 Högskolan i Karlstad som en egen organisation.

Under 1980-talet växte de ekonomiska utbildningarna på den nybildade högskolan och på forskningssidan satsades på tjänsteforskning. 1986 grundades CTF, Centrum för tjänsteforskning. Året därefter utvecklades en särskild modell för att organisera forskningen på högskolan: Karlstadsmodellen. Modellen byggde på externa samarbeten med andra högskolor och universitet, handledning av forskarstuderande och ett regionalt, nationellt och internationellt etablerat kontaktnät.

Under 1990-talet utvecklades visionen om att Högskolan i Karlstad skulle få status som universitet. 1993 gavs högskolan rätt att anordna magisterutbildningar. Två år senare inrättades professurer i geografi, kulturgeografi, företagsekonomi, pedagogik, informatik, engelska, litteraturvetenskap och kemi. 1997 innebar inte bara fasta resurser till forskningen vid högskolan. Samma år anordnades flera möten innan en enig högskolestyrelse under sammanträdet den 3 oktober 1997 tog beslutet att ansöka om rätten ”att få benämnas universitet med de rättighet och skyldigheter som följer därav”. Den 9 juli året därpå fattade regeringen det efterlängtade beslutet att Högskolan i Karlstad skulle ombildas till universitet den 1 januari 1999.

Rektor Christina Ullenius klippte bandet när Karlstads universitet invigdes 1999. Foto: Arkivfoto Karlstads universitet

1999: Den första januari bildades Karlstads universitet. Några veckor senare, den 22 januari, var det dags för den efterlängtade invigningen. Dåvarande rektor Christina Ullenius höll tal och festligheterna som följde kommer Karlstadsborna sent att glömma. En stor diskussion utbröt huruvida namnet på det nya universitetet skulle ha ett genitiv-s efter Karlstad eller inte. Som kan ses i dag blev det så – Karlstads universitet.

2000: Bygget av det nya universitetsbiblioteket tog fart. Universitetet fick också rätt att examinera civilingenjörer. Karlstad valdes bort av rikspolisstyrelsen för att starta polishögskola. Studenttidningen Klaraborgaren byter i samband med att högskolan blir universitet namn till tidningen Citrus.

2001: Karlstads universitet fick rätt att examinera fastighetsekonomer och programmet för fastighetsekonomi startade.

2002: Musikhögskolan Ingesund i Arvika integrerades som en del i Karlstads universitet. I januari samma år stod även universitetsbiblioteket klart och invigdes. Invigningstal hölls av dåvarande biblioteksdirektör Eva Hesselgren och universitetskören sjöng.

2003: Studentkårens projekt, Studenternas hus, stod klart. I dag finns restaurang, frisör, kårhus, butiker och möteslokaler i huset.

2004: Byggandet av 116 studentbostäder strax intill Studenternas hus startade. Geovetarprogrammet lades ner på grund av för få sökande och kritik från dåvarande Högskoleverket. Universitetet fick detta år också börja examinera receptarier.

2005: Universitetsstyrelsen beslutade om byggstart för ett nytt hus på campusområdets södra del för forskning och utbildning inom det tekniska området, senare känt som 21:an. Ekonomiprogrammets förening, KarlEkon, firade 25 år med aktiviteter och en stor bankett. Bomans park, som studenter varit med och utformat, invigdes detta år.

2006: Christina Ullenius lämnade universitetet efter 12 år som rektor. Detta år fick universitetet rätt att examinera socionomer. Samma år lades även studentkårens verksamhet vid herrgården Klaraborg ner.

2007: Kerstin Norén tillträdde som Karlstads universitets nya rektor den 1 januari.

2008: Den nya byggnaden, hus 21, invigdes och fick namnet Vänern. Studenttidningen Citrus byter namn till Karlstads studenttidning, samma tidning som du än i dag kan hämta vid något av de gröna tidningsställen runt om på universitetsområdet.

2009: Handelshögskolan vid Karlstads universitet bildades med fokus på anställningsbarhet, internationalisering och tjänsteekonomi. Det blev en festlig tillställning med blomsterdekorationer och ett invigningstal från rektorn. Detta år fyllde dessutom universitetet tio år! Det började också byggas 122 nya studentbostäder vid Kronoparken. Samma år firas även de första tio åren som universitet med pompa och ståt.

2010: Första spadtaget togs till den nya idrottshallen. Under ceremonin kunde man avnjuta sång från kören Söt Likör.

2011: Kerstin Norén lämnade universitetet efter fyra år som rektor och Åsa Bergenheim tillträdde som ny rektor. Universitetet fick också rätt att examinera civilekonomer. Samma år stod idrottshallen färdigbyggd och invigdes.

2012: Invigning av hälsoakademin som var en satsning på mångvetenskaplig forskning inom hälsoområdet med samhällets behov som utgångspunkt. Turismprogrammets förening, Ture, firade 20 år.

2013: Välkomstcentret invigdes. Idrottslärarutbildningen startade vid Karlstads universitet.

2014: Innovation Park, beläget väster om universitetet, invigdes. Dessutom startade psykologprogrammet detta år.

2015: Universitetet fick rätt att examinera psykologer. Dessutom startade det nya programmet för miljö och säkerhet.

2017: Johan Sterte tillträdde som ny rektor och samma år fyllde universitetsfilialen 50 år. I aulan hölls därför en jubileumsceremoni med musik, grattishälsningar, teater, samtal och slagverk. Detta år fick dessutom universitetet rätt att examinera jurister och juristprogrammet startade. Den årliga arbetsmarknadsdagen Hotspot firade 20 år. Efter drygt ett decennium invigdes ett nytt kårhus i Studenternas hus, alldeles intill bibliotekshuset.

2018: Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram startade där studenter varvar studier med arbete ute på skola. Detta år startade även kandidatprogrammet i läkemedelsanalys.

2019: Karlstads universitet firar 20 år som universitet.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Campus

Toppnyheter