×

Val 2018

Så tycker partierna i olika studentfrågor

Foto: Montage/Pressbilder
Vad tycker de olika partierna i olika politiska frågor? Karlstads studenttidning har frågat partierna hur de vill arbeta med studentfrågor under kommande mandatperiod.

EKONOMI

Centerpartiet: Inga föreslagna ändringar av studiemedlets utformning. Det är viktigt att trygghetssystemen anpassas till studenternas situation. Vi vill göra det enklare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Liberalerna: Generösa studiemedel och högt fribelopp är en viktig förutsättning för studenter. Alla ska ha möjlighet att ständigt vidareutbilda sig.

Moderaterna: Moderaterna vill höja fribeloppet för att öka möjligheterna för att kombinera jobb och studier. Vi ser behov av reformer på bostadsmarknaden, bland annat för att möjliggöra billigare studentbostäder.

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna vill förändra studiemedlets utformning och ge möjlighet till studiemedel under en längre tid för studenter som går långa utbildningar.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet vill höja bidragsdelen ytterligare. Utöver det vill vi även att det ska byggas fler bostäder som studenter har råd att bo i.

Socialdemokraterna: Vi har höjt studiebidraget, förbättrat doktoranders villkor och tillsatt utredningar för ett förbättrat skydd vid ohälsa för studenter samt se över fribeloppets utformning. Vi vill fortsätta investera i kunskap och förutsättningar till utbildning.

Miljöpartiet: Miljöpartiet har höjt studiebidraget och tagit fram förslag om förbättrat SGI-skydd för studenter. Nästa steg är att komma vidare med möjligheter för studenter till deltidssjukskrivning.

Feministiskt initiativ: Vi vill trygga studietiden så man kan vara sjukskriven och föräldraledig. Avgiftsfri kollektivtrafik för studenter. Studielön i stället för studiebidrag och lån. Mer kurslitteratur ska gå att låna.

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna vill skapa ekonomiska incitament för att välja utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden och skapa balans på arbetsmarknaden genom att få fler att välja yrkesutbildningar.

 

BOSTÄDER

Centerpartiet: Det behöver byggas fler studentbostäder. Vi vill förenkla byggkraven för studentbostäder. Med modern byggteknik kan man utforma bostäder med mindre bostadsyta men bibehållen tillgänglighet och bra skydd mot buller. Reglerna för hur buller mäts behöver moderniseras.

Liberalerna: Svårt att hitta bostad eftersom det saknas bostäder idag. Liberalerna vill förenkla bostadsbyggandet genom friare regler och snabbare processer för att skapa fler och billigare bostäder.

Moderaterna: Det behövs fler studentbostäder. En blocköverskridande överenskommelse är därför nödvändig. Vi vill effektivisera byggreglerna och förenkla andrahandsuthyrning. Vi vill också förbättra möjligheten för universitet att bygga och förvalta studentbostäder.

Kristdemokraterna: Vi vill satsa på startlån till unga för att finansiera kapitalinsatsen i form av topplånet, upp till 15 procent. Studenter behöver bra boende till rimliga kostnader.

Vänsterpartiet: Fler hyresrätter behöver byggas. Även unga ska ha rätt till den trygghet som det innebär att ha ett förstahandskontrakt.

Socialdemokraterna: Socialdemokraterna har i regering vidtagit flera åtgärder för att öka bostadsbyggandet. Till exempel investeringsstöd om 3,2 miljarder per år samt Akademiska hus AB breddade uppdrag som innebär att de kan bygga och äga studentbostäder.

Miljöpartiet: Att lösa bostadsbristen kommer fortsatt vara en central del i vår politik. Regeringens investeringsstöd för klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror är ett viktigt verktyg framåt.

Feministiskt initiativ: Staten bör ta en mer offensiv roll i bostadsbyggande genom att subventionera byggandet av billiga hyresrätter. Allmännyttans roll som prispressare behöver återetableras genom att ta bort avkastningskravet.

Sverigedemokraterna: Vi vill aktivera flyttkedjan genom ett stimulansbidrag för studentbostäder. Sverigedemokraterna ser även behov av långsiktig planering samt regelförenklingar inom byggprocessen.

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH KVALITET

Centerpartiet: Centerpartiet vill se mer samverkan med arbetsmarknaden och samhället för att fler utbildningar ska bli mer relevanta och leda till jobb. Stärkt information inför val till högskolan behövs för att bredda rekryteringen och hjälpa fler välja rätt. Kvaliteten på högre utbildning måste höjas, vi ser behov av mer lärarledd undervisning.

Liberalerna: Sverige ska vara en framstående kunskapsnation med hög kvalitet på utbildningen. Andelen lärarledd undervisning bör öka och inträdeskraven ska vara höga.

Moderaterna:Vi säger ja till många nya platser, men ser behov av att höja kvaliteten på befintliga utbildningar. Systemet för resurstilldelning ska i högre grad belöna akademisk kvalitet, genomströmning och etablering på arbetsmarknaden.

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna anslår mer resurser till nya utbildningsplatser för utbildningar som leder till jobb inom bristyrken

Vänsterpartiet: Antalet undervisnings- och handledningstimmar behöver utökas på många utbildningar. Även forskningsanknytningen inom grundutbildningen bör stärkas.

Socialdemokraterna: Vi vill fortsätta investera i fler utbildningsplatser. Vi vill även höja kvaliteten i utbildningarna så att alla lärosäten håller hög klass i både utbildning och forskning.

Miljöpartiet: Vi vill öka kvaliteten i högre utbildning genom fler lärarledda timmar och mer praktik. Studenter ska lätt kunna jämföra utbildningarnas innehåll och kvalitet, till exempel hur många lärarledda timmar ett program eller kurs har samt vilka examinationstyper en utbildning består av.

Feministiskt initiativ: Utbildningar inom bristyrken ska finnas över hela landet. Kvaliteten ska gå att säkra oavsett område eller fakultet och alla studenter ska kunna påverka sin utbildning.

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraternas ambition är att tillföra medel som kan förbättra situationen och bidra till kvalitetshöjning inom de högre utbildningarna. Lärarledd undervisning och stora studentgrupper.

 

STUDIEMEDEL

Centerpartiet: Studiemedelssystemet måste bli mer flexibelt och stämma överens med studenternas verklighet.

Liberalerna: Nivån på studiemedlen bör höjas och återbetalningskraven skärpas.

Moderaterna: Inga förslag om att förändra CSN-medlet

Kristdemokraterna: Vi vill höja lånedelen med 300 kr/månad

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är för en generell höjning av bidragsdelen eftersom vi ser att studenter lever med en pressad ekonomi.

Socialdemokraterna: Vi har höjt studiebidraget med 300 kronor per studiemånad vilket trädde i kraft den 1 juli. Vi kommer därefter att följa hur det påverkar studerandes ekonomi och om fler åtgärder behövs.

Miljöpartiet: Miljöpartiet har varit med och höjt studiebidraget och vi vill minst bibehålla nivån.

Feministiskt initiativ: Vi vill göra en total översyn av studiemedelssystemet som syftar till att det på sikt ersätts med studielön.

Sverigedemokraterna: Vi vill bevara dagens generösa system för studiemedel.

 

LÅNETAK

Centerpartiet: Vi vill utöka möjligheten att beviljas extra studielån även om man förbrukat sina CSN-veckor

Liberalerna: Åldersgränsen för studiemedel bör höjas. Ingen åldersavskrivning av studielån.

Moderaterna: Inga förslag om att förändra lånetaket.

Kristdemokraterna: Ökad möjlighet till studiemedel under en längre tid för studenter som går långa utbildningar.

Vänsterpartiet: I dagsläget ingen ändring, på sikt bör lånedelen ersättas av bidrag.

Socialdemokraterna: Vi har prioriterat en höjning av bidragsdelen.

Miljöpartiet: –

Feministiskt initiativ: Bidragsdelen ska höjas framför lånetaket.

Sverigedemokraterna: –

 

INKOMSTTAK

Centerpartiet: Höjt fribelopp för bidragsdelen bör höjas och helt slopat för lånedelen.

Liberalerna: Viktigt att den som vill arbeta samtidigt ska kunna det. Ökat fribelopp.

Moderaterna: Öka fribeloppet till över 200 000 kronor per kalenderår.

Kristdemokraterna: Fribeloppet bör slopas.

Vänsterpartiet: Sommaren bör undantas vid beräkning av inkomst. I övrigt vill vi se över nivåerna i takbeloppet. Alla ska ha råd att studera utan att behöva jobba vid sidan av studierna.

Socialdemokraterna: Vi inväntar resultatet av den utredning om inkomsttaket som tillsatts.

Miljöpartiet: –

Feministiskt initiativ: Inkomsttaket ska vara oförändrat.

Sverigedemokraterna: –

 

SJUKSKRIVNING FÖR STUDENTER

Centerpartiet: Ja

Liberalerna: –

Moderaterna: Höja tilläggslån för studerande över 25 år med barn ska till 5000 kronor per månad.

Kristdemokraterna: Vi har länge drivit frågan om ett stärkt trygghetssystem för studerande vid sjukskrivning och föräldraledighet. Vi vill stärka skyddet av SGI:n för studenter utan studiemedel.

Vänsterpartiet: Ja. Behövs även reformer i socialförsäkringssystemet.

Socialdemokraterna: Ja. Vi har lagt fram ett förslag som innebär förbättrat skydd vid ohälsa för studenter som inte uppbär studiemedel.

Miljöpartiet: Ja, Miljöpartiet vill ge studenter möjlighet till deltidssjukskrivning.

Feministiskt initiativ: Ja, det ska vara möjligt att kombinera föräldraledighet och studier. Deltidssjukskrivning är ett första steg och vi vill framåt koppla sjukförsäkringen till studier och en förkortning av karenstiden från 30 till 7 dagar.

Sverigedemokraterna: –

 

KVOTERING TILL UTBILDNING

Centerpartiet: Nej

Liberalerna: Nej

Moderaterna: Nej

Kristdemokraterna: Nej

Vänsterpartiet: Nej

Socialdemokraterna: Nej

Miljöpartiet: Nej

Feministiskt initiativ: Ja

Sverigedemokraterna: Nej

Urvalet av partier utgår från de partier som röstades in i Europaparlamentet i maj 2014.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Nyheter

Toppnyheter