×

Nyheter

”Kommer alltid finnas studenter som är missnöjda”

Karlstads universitets rektor Johan Sterte tar emot studentfallsrapporten av studentkårens studentombud Juval Pruitt och ordförande Sebastian Hardin. Foto: Denny Jansson
På torsdagen överlämnade Karlstad Studentkår årets studentfallsrapport till universitetet. I rapporten lyfter studentkåren att antalet studentfall har minskat jämfört med tidigare år men att det finns områden som kan utvecklas på universitetet.

Det är den tredje studentfallsrapporten i ordningen som Karlstad Studentkår sammanställt utifrån de studentfall som kommit in under de två senaste läsåren. Antalet fall har minskat från 81 fall under läsåret 2013/2014 till 54 fall läsåret 2016/2017 till 58 fall under läsåret 2017/2018.

Av de 54 fall som inkom läsåret 2016/2017 berörde 27 av fallen Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 16 Fakulteten för hälsa-, natur- och teknikvetenskaper samt 11 Lärarutbildningen. Under läsåret 2017/2018 berörde 27 fall Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 15 Fakulteten för hälsa-, natur- och teknikvetenskaper samt 16 Lärarutbildningen.

Merparten av de fall som kommit in berör framför allt administration och information, examination, psykosocial arbetsmiljö, uppsatser och examensarbeten samt utbildningens innehåll och form, varav fyra av områdena utmärker sig vad gäller antalet fall.

Studentkårens studentombud Juval Pruitt och ordförande Sebastian Hardin presenterade årets studentfallsrapport i Gläntan. Foto: Denny Jansson

– Studentfallen rör framför allt problem kring administration och information, examination, utbildningens innehåll och form. I rapporten ger vi förslag på vad universitetet kan jobba med samtidigt som vi också lyfter fram bra exempel på vad universitetet har gjort bra, berättar Juval Pruitt, studentombud på Karlstad Studentkår.

Sebastian Hardin, ordförande för Karlstad Studentkår, menar att studentfallsrapporten är ett viktigt verktyg för organisationen i det löpande arbete med studiebevakning.

– Studentfallsrapporten är en av de större händelserna för oss som studentkår under året och är ett viktigt verktyg i vårt arbete med studiebevakning. Det är just studiebevakningen gentemot universitetet som är vårt kärnuppdrag, säger Sebastian Hardin och fortsätter:

– Bevakningen sker inte bara i form av en studentfallsrapport, utan varje dag. Vi har studenter som representanter i alla organ som är beredande och beslutande på universitetet. På så sätt kan man säga att studentkåren är ett slags fackförening för studenter.

Ett av de utvecklingsområden som lyfts fram i årets rapport är kursvärderingssystemet. Där menar man att studenter inte har tillräckligt stor möjligt att lämna sina synpunkter på utbildningen samtidigt som svarsfrekvensen inte är tillräckligt hög.

– Vi upplever att vi inte får in tillräckligt många svar och att de svar som kommer in i hög grad inte hjälper universitetet att utveckla kurserna. Där behöver vi tillsammans titta på hur vi kan utvärdera och utveckla kursvärderingssystemet, säger Juval Pruitt.

Foto: Denny Jansson

Att studentkåren pekar ut de fyra områdena som särskilda förbättringsområden förvånar inte rektor Johan Sterte, som menar att antalet fall är förhållandevis få i relation till antalet studenter på universitetet.

– Det är områden som vi har uppe för diskussion. Det är klart att det förekommer misstag i en så pass stor verksamhet och det är klart man ska ha en nollvision att sträva efter, men man ska samtidigt vara medveten om att det är svårt att leva upp till det, säger Johan Sterte.

Samtidigt betonar Johan Sterte att det är viktigt att hantera de fall som uppkommer, men att det alltid kommer att finnas studenter som är missnöjda med sin utbildning.

– Av de 18 000 studenter som studerar vid Karlstads universitet kommer det alltid att finnas studenter som är missnöjda av ett eller annat skäl. När missnöjet är befogat ska vi alltid göra vårt bästa för att göra någonting åt det. Det handlar om ständig förbättring av vår verksamhet för att ge våra studenter så bra och relevanta utbildningar som möjligt, säger han.

Ett av de områden som pekas ut rör även handledning vid examensarbeten och större arbeten där studentkåren framhåller universitetets arbete med skrivstöd till studenter som ett steg i rätt riktning.

– Antalet fall där studenter upplever sig ha blivit kränkta har ökat. Många av dessa studentfall är kopplade till examensarbeten eller större arbeten där studenter fått kommentarer om sitt språk som inte är konstruktiva, säger Juval Pruitt.

Att fler fall rörande studenters språk i examensarbeten och andra former av större arbeten har ökat tror Juval Pruitt kan ha bakgrund i att andelen studenter med svenska som andraspråk och ovana av akademiskt språk har ökat.

– Det kan ha att göra med att fler studenter kommer från studieovana hem eller har svenska som andraspråk. Där har universitetet satsat mycket på skrivstöd och det finns resurser dit man som student kan vända sig, både i svenska som andraspråk, engelska och akademiskt skrivande. Det är en satsning som vi berömmer universitetet för, säger han.

Den största andelen av fallen under de senaste två åren rör administration, information och examination. Där menar studentkåren att universitetet behöver bli bättre på att följa sina egna bestämmelser kring meddelande av resultat på examinationsuppgifter.

Samtidigt som denna typ av fall utgör merparten av de fall om hanterats av studentkåren under året, minskar antalet fall som helhet, något som Juval Pruitt tycker är intressant baserat på det senaste årets teknikbyten på universitetet:

Sebastian Hasselström var en av flera studenter som under torsdagslunchen passade på att ta ett exemplar av årets studentfallsrapport. Foto: Denny Jansson

– Det är intressant att antalet studentfall som handlar om information och har minskat eftersom universitetet bytt både administrativt system och lärplattform under året. Trots dessa byten av system har antalet studentfall som berör dessa områden minskat, säger han.

Sebastian Hardin menar att universitetet lyssnar på den kritik som studentkåren framför och att man är snabba på att göra verksamhet utifrån den kritik som inkommer.

– Universitetet är vår naturliga partner när det gäller att se till att utbildningarna på universitetet håller så hög kvalitet som möjligt. Vi ser i detta universitetet som en medpart snarare än en motpart där vi upplever att universitetet lyssnar väldigt väl när vi har åsikter. Universitetet är samtidigt väldigt bra på att göra verksamhet av de synpunkter som vi har och där vi har ett väldigt gott samarbete, säger han.

Även Johan Sterte betonar vikten av det goda samarbetet mellan studentkåren och universitetet och där torsdagens studentfallsrapport är en viktig del i det löpande arbetet med att göra universitetet bättre.

– En sådan rapport, som är den tredje i ordningen, är mycket värdefull för oss och är en viktig del i universitetets arbete med ständiga förbättringar. Det gläder mig samtidigt att antalet fall minskar med tiden och att det arbete vi gör får effekt, säger Johan Sterte.

Årets studentfallsrapport firades med traditionsenligt tårtkalas i Café Gläntan där hungriga studenter högg in.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Nyheter

Toppnyheter